YÖK Denkliği ve Üniversitelerin Tanınırlılığı

5 Aralık 2017 Salı günü Resmi Gazete’de yayınlanan 30261 sayılı Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği’ne göre Yükseköğretim Kurulu bünyesinde tanıma ve denklik işlemlerini yürüten hizmet birimi, “Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı’dır.” Ayrıca tanıma ve denklik başvurularının incelenmesi sürecinde çeşitli mezuniyet alanlarına ilişkin olarak gerektiğinde görüş almak amacıyla kurulan, çalışma usul ve esasları kendi yönergesinde belirlenen ve çeşitli üniversiteler bünyesinde çalışmakta olan alanında uzman öğretim üyelerinden oluşan bir “Bilim Alanı Danışma Komisyonu” vardır.

“Tanıma”, yurtdışı bir yükseköğretim kurumunun ve bu kurumun ilgili programının akademik derece vermeye yetkili olduğunun Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmesi demektir. Bir yükseköğretim kurumunun tanınması için en önemli koşul diplomayı veren yükseköğretim kurumunun faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca kendi yükseköğretim sistemi içinde akademik derece vermeye yetkili bir kurum olarak kabul edilmiş olmasıdır.

Kurum Tanıma Belgesi

Bir yurt dışı yükseköğretim kurumunun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında mevcut uluslararası listelerde yer alıp almadığını ve ilgili kurumdan alınacak diploma ile denklik başvurusu yapılması halinde göz önünde bulundurulması gereken hususları gösteren ve talep edilmesi halinde ilgililere verilen ancak diploma denklik belgesi niteliği taşımayan Kurum Tanıma Belgesidir.

Kurum Tanıma Belgesinin gerekli olduğu durumlar;

 1.  Yurt dışında öğrenim görmek isteyen/öğrenimlerine devam eden öğrenciler,
 2. Yurt dışındaki yükseköğretim kuruluşlarından Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler,
 3. Türkiye'de lisansüstü eğitimine başlayacak olan yabancı uyruklu öğrenciler,
 4.  Başta sağlık ödemeleri için SGK olmak üzere, Üniversiteler, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, barolar, valilikler gibi resmi makamlara bilgi vermek isteyenler,
 5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında alınan doktora eğitimi için Doktora denkliği almak üzere Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına başvuru yapan ilgililer.

Yurtdışında okumayı planladığınız ya da okuduğunuz yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını gösteren bu belgeyi ücretsiz olarak e-devlet üzerinden “Okul Tanıma Belgesi Sorgulama” ekranından alabilirsiniz. Ancak ABD, Hollanda ve KKTC üniversiteleri için “Okul Tanıma Belgesi” şuanda sadece YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı’na dilekçe ile başvurularak alınabilmektedir.

Mezuniyet Tanıma Belgesi

İlgilinin tanınan bir yurt dışı yükseköğretim kurumundan ve programından hangi derece ile mezun olduğunu gösteren ancak denklik belgesi niteliği taşımayan belgedir.

Mezuniyet Tanıma Belgesinin düzenlenme amacı;

 1.  Yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun, ancak mezun olduğu alanda denklik için ders tamamlama, seviye tespit sınavı vb. şartları yerine getirmesi gereken; ancak mezun olduğu alanda çalışmayı düşünmediğinden bu işlemleri tamamlamak istemeyen ilgililer için "yükseköğretim mezunu" olarak istihdam edilmesinin önünü açmak,
 2. Yurt dışında mezun olduğu okul ve derecesi tanınan, ancak mezun olduğu alanın Türkiye'deki programlara eşdeğer bulunmaması nedeniyle hakkında denklik dışında karar alınan ilgililerin üniversite mezunu olduğunu belgelemek,
 3. Denklik işlemleri sürerken, askerlik sevk ve tehir işlemleri gibi acil olarak yükseköğretim mezunu olduğunu gösterir belgeye ihtiyaç duyulması halinde mağduriyeti önlemek.

 

“Denklik” ise Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarından ve programlarından alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının, ilgili eğitim düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğerliğinin tespit edilmesi anlamına gelir.

Diploma Denklik Belgesi

Denkliği talep edilen diplomanın Türk yükseköğretim sisteminde hangi alan ve düzeye eşdeğer olduğunu gösterir belgedir.

Kimler denklik başvurusu yapabilir? 

 

 1. Yurt dışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun TC vatandaşları,
 2. Yurt dışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun, sağlık alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmak ya da mezun olduğu alanda çalışmak isteyen Yabancı Uyruklular.

Denklik başvurusu için e-devletten, “Denklik Ön Başvuru Sistemi” kullanılarak ön başvuru yapılabilmektedir. Ancak başvurunun tamamlanması için daha sonra “Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığına” şahsen ya da yetkili makamlarca düzenlenmiş vekâletnameye sahip kişi tarafından aşağıdaki belgelerle müracaat edilmesi gerekmektedir.

Önlisans ve Lisans Başvuruları İçin:

1) Online denklik ön başvuru formu,

( E-devletten online ön başvuru yapıldıktan sonra başvuru formunun çıktısının alınması ve imzalı bir şekilde başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.)

2) Rıza beyanı, ( https://denklik.yok.gov.tr/ adresinden indirebilirsiniz.)

(Rıza beyanı formunun eksiksiz olarak doldurulması ve imzalı bir şekilde başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir. )

3) T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,

4) Denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,

5) Yükseköğretime başlanılan yıl hazırlık öğrenimine tabi olanların hazırlık eğitimi aldıklarına ve başarılı olduklarına dair belge,

6) Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders saatlerini/kredilerini ve ders notlarını gösteren onaylı not çizelgesi aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,

7) Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki (diploma supplement) aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi (*),

8) Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir onaylı not çizelgesi aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri veya Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,

9) Bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumundan alınmış diplomalar için, öğrenim görülen ülke tarafından düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,

10) Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası kuruluşların çatısı altında kurulmuş yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomalara, ilgili yükseköğretim kurumunun faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş tanıma veya denklik belgesi aslı ve Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,

11) Yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti,

12) İl emniyet müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi aslı,

13) Çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge,

14) KKTC'de bulunan üniversitelerden mezun olanlar için KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Muhaceret Müdürlüğü ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüklerinden temin edecekleri giriş-çıkış bilgilerini gösterir belge,

15) Tanıma/Denklik başvurusu esnasında istenen tüm belgelerin RENKLİ fotokopisi,

16) 150 TL Başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren dekont.

Başvuru ücreti yatırılırken açıklama kısmına “Adı, Soyadı, Denklik Başvurusu” yazılır.

Yök Denklik Banka Hesabı Bilgileri:

Banka Adı:Ziraat Bankası

Hesap No: 5386419-5057

Iban No: TR4500 0100 1745 0538 6419 5057

*Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki ibraz edemeyenlerin bu durumu açıklayan ve ilgili yükseköğretim kurumundan veya ilgili ülkenin yetkili makamlarından edinecekleri belge.

 

Yüksek Lisans Başvurularında ise yukardaki belgelere ek olarak aşağıdaki belgeler de sunulmalıdır.

1) Lisans eğitimi Türkiye'de tamamlanmış ise;

 1.  Lisans diploması aslı veya
 2.  Lisans diplomasının alındığı okul, Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylı sureti,

​2) Lisans eğitimi yurtdışında tamamlanmış ise;

 1. ​​​​​Kurulumuz tarafından düzenlenen lisans denklik belgesinin aslı veya fotokopisi,

3) Yüksek lisans tanıma ve/veya denklik belgesi başvurularında yüksek lisans tezinin biri basılı biri elektronik ortamda olmak üzere iki adet örneği,

4) Tez kapağının ve tez özeti kısmının Türkiye Cumhuriyeti noterleri veya Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,

5) KKTC'de herhangi bir yüksek lisans programını bitirenlerin eğitime başladığı yıl itibariyle geçerli ALES belgesi.

Yök Denklik Birimi İletişim Bilgileri

Tel: 0850 470 0 965
Faks: 0312 266 50 60
Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 06800 Bilkent Ankara-Türkiye
E-Mail: denklik@yok.gov.tr
Websitesi:https://denklik.yok.gov.tr/

İlgili kişinin sunduğu tüm belgeler “Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı” tarafından incelendikten ve gerektiğinde “Bilim Alanı Danışma Komisyonundan” ve/veya üniversitelerden görüş alındıktan sonra bir ön inceleme raporu hazırlanır ve Komisyona sunulur. Komisyonun gerekli görmesi halinde, tanıma veya denkliği için başvurusu yapılan diploma ve diğer belgelerin gerçek olup olmadığı, öğrenim programının türü, niteliği ve düzeyi konularında, başvuru sahibinin kendisinden, ilgili yükseköğretim kurumundan veya ilgili ülke yetkili makamlarından belge teyidi, ek bilgi ve belge istenebilir.

Başvurunun olumlu veya olumsuz sonuçlanması hâlinde mezuniyet tanıma veya diploma denklik belgesi, bir üst yazı ekinde evrak asıllarıyla birlikte başvuru sahibine veya yetkili makamlarca düzenlenen resmî vekâletnameye sahip kişiye imza karşılığında elden teslim edilir.Başvuru sırasında Yükseköğretim Kuruluna verilen onaylı suret ve onaylı tercüme belgeleri başvuru sahibine iade edilmez ve incelemeye esas belge olarak dosyasında saklanır.

Başvuruların olumlu veya olumsuz sonuçlanması dışında SYBS – Seviye Yeterlilik Belirleme Sistemi ile sonuçlanması da mümkündür. Bu durumda SYBS kapsamında Ders Tamamlama, Seviye Tespit Sınavı, Yapılandırılmış Klinik Sınav, İlmî Hüviyet Sınavı, Klinik Pratik Yapma, Staj Tamamlama, Proje Yapma gibi ek talepler oluşabilmektedir.

“Askerlik tecili” için denklik işlemlerinin devam ettiğine dair resmi yazı almak için https://denklik.yok.gov.tr/ adresinden indirebileceğiniz “Genel Dilekçe” ve 50 TL işlem ücretinin yatırıldığına dair dekont ile elden ya da posta yoluyla başvuru yapılması hâlinde “Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkalığı” tarafından ilgili yazı hazırlanarak elden ya da posta yoluyla teslim edilmektedir.

Dünya Üniversite Sıralamalarında ilk 1.000 içinde yer alan üniversitelerde okuma ve denklik

Yurtdışında eğitime başladığınız yıl, YÖK’ün belirlediği aşağıdaki 5 derecelendirme kurumunun yayınladığı listelerin en az birinde ilk 1.000 içinde bulunan bir üniversitede okuyacaksanız,denklik için Türkiye’deki üniversiteye giriş sınavlarında başarı şartı aranmamaktadır.

 • CWTS Leiden Ranking
 • Academic Ranking of World Universities (Shanghai)
 • University Ranking by Academic Performance (URAP)
 • QS World University Rankings
 • Times Higher Education (THE) World University Ranking

Dünya Üniversite Sıralamalarında ilk 1.000 içinde yer almayan üniversitelerde okuma ve denklik

Yurtdışında eğitime başladığınız yıl eğer sıralamalara göre ilk 1.000 dışındaki bir üniversitede eğitim alacaksanız; denklik için aşağıdaki koşulları yerine getirmeniz gerekmektedir.

Tıp eğitimi

Yurtdışında Tıp eğitimi alacak öğrencilerin o yıl ÖSYM tarafından yapılan sınavlar neticesinde kendi alanlarında ilk 40.000 öğrenci arasında olması gerekmektedir.

Hukuk eğitimi

Yurtdışında hukuk okuyacak öğrencilerin o yıl ÖSYM tarafından yapılan sınavlar neticesinde kendi alanlarında ilk 150.000 öğrenci arasında olması gerekmektedir.

Mimarlık eğitimi

Yurtdışında mimarlık eğitimi almak isteyen öğrencilerin o yıl ÖSYM tarafından yapılan sınavlar neticesinde kendi alanlarında ilk 200.000 öğrenci arasında olması gerekmektedir.

Mühendislik eğitimi

Yurtdışında mühendislik eğitimi almak isteyen öğrencilerin o yıl ÖSYM tarafından yapılan sınavlar neticesinde kendi alanlarında ilk 240.000 öğrenci arasında olması gerekmektedir.

 

Dünya Üniversite Sıralamalarında ilk 1.000 içinde yer almayan üniversitelerde Tıp, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik dışında eğitim almak isteyen öğrenciler için denklik koşulu:

 

Buradaki denklik koşulları diğerlerine göre biraz daha farklı işlemektedir. Eğer öğrenci Tıp, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik dışında bir alanda eğitim alacaksa, o yıl yapılan üniversiteye giriş sınavlarında öğrencinin gitmek istediği bölüme Türkiye’de en son yerleşen öğrencinin puanına eşit veya daha fazla puan almış olması gerekmektedir.

 

Dünya Üniversite Sıralamalarında ilk 1.000 içinde yer almayan üniversitelerde eğitim almak isteyen ancak YGS ve LYS puanlarına sahip olmayan öğrenciler için denklik koşulu:

 • SAT 1 : En az 1000 puan
 • ACT : En az 21 puan
 • Abitur : En az 4 puan
 • Fransız Bakaloryası : Diploma notu en az 12
 • GCE A Level Sertifikası : En az 2 dersten
 • Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) : En az 28
 • Avusturya Matura Diploması (MaturaReifezeugnis) : En çok 2
 • İtalya Maturita Diploması (Diploma diMaturita) : En az 70

 

olarak belirlenen muadil belgelerinden biri ile kayıt ve mezun olunması hâlinde denklik başvurularının bireysel olarak değerlendirilmesine ve yukarıda belirtilen hususların, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, her eğitim-öğretim yılı için geçerli olmasına karar verilmiştir.